Demokratins gränser

Jakob Heidbrink har skrivit en välgenomtänkt text om författningsdomstolars för- och nackdelar, i vilken han till slut landar i att föredra dem trots deras brister. Läsvärt, förstås.

Ett stycke tåls särskilt att tänkas på, litet vid sidan av själva huvudfrågan.

Går det verkligen an att förbundsdagen (det tyska parlamentet) skickar 200 miljarder euro tyska skattemedel till en institution som utan ansvar gentemot tyska väljare beslutar hur pengarna skall användas? Är det verkligen författningsenligt att Tyskland ger upp sin rätt att efter eget skön gestalta sin budget?

Det handlar alltså om den europeiska räddningsfonden, som skulle ge den av tyskar ej valda, och inför tyskar ej ansvariga, EU-kommissionen rätt att omfördela tyskarnas inkomster. Denna fråga, givetvis överförd även till andra länder än Tyskland, lyfter på ett tydligt vis fram ett av grundproblemen med EU:s nuvarande konstruktion, där icke-valda politiker och tjänstemän styr över avsevärda resurser skapade av människor de inte är ansvariga inför.

Demokratiskt underskott är möjligen ett rätt välvalt begrepp för att beskriva det problemet.

Andra intressanta bloggar om: politik, eu, juridik, grundlagar